Polityka Prywatności I Cookies Sklepu Internetowego

 Pracowni CAD Decor Maciej Dańczura

I. DEFINICJE

1. Administrator – Maciej Dańczura prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia CAD Decor Maciej Dańczura z siedzibą przy ul. Słowackiego 22, 37-500 Jarosław. NIP: 7921931978, REGON: 180803624

2.      Użytkownik – przez użytkownika rozumie się każdą osobę odwiedzającą stronę internetową Administratora, w szczególności Usługobiorcę (patrz definicje regulamin).

3.  Dane osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym wizerunek, nagranie głosu, dane kontaktowe, dane o lokalizacji, informacje zawarte w korespondencji, informacje gromadzone za pośrednictwem sprzętu rejestrującego lub innej podobnej technologii.

4.     Pliki Cookies - małe pliki tekstowe instalowane na urządzeniu użytkownika przeglądającego serwis. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej, np. poprzez badanie ruchu na stronie. Podstawą prawną przetwarzania takich danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

5.     RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

II. ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH PRZEZ ADMINISTRATORA

1.         Administrator w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z właściwymi przepisami, w tym w szczególności z RODO, i przewidzianymi w nich zasadami przetwarzania danych.

2.         Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawę prawną i zgodnie z prawem (legalizm); rzetelnie i uczciwie (rzetelność); w sposób przejrzysty dla osoby, której dane dotyczą (transparentność); jedynie w zakresie, jaki jest to niezbędne dla osiągnięcia celu przetwarzania danych (minimalizacja i adekwatność).

3.         Administrator przechowuje danej jedynie przez okres przydatności tych danych do celów,                                 do których zostały zebrane, zapewniając przy tym odpowiednie bezpieczeństwo danych i ich usuwanie lub anonimizację po tym okresie.

III.  ZAKRES I CELE GROMADZENIA I PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.         Podawanie danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie danych przetwarzanych na podstawie obowiązku prawnego oraz wykonania (realizacji) umowy i podjęcia działań przed jej zawarciem niezbędne do zawarcia i realizacji umowy. Niepodanie przez Użytkownika danych niezbędnych do kontaktu, w tym wysyłki informacji marketingowych, uniemożliwi kontakt oraz dostarczenie materiałów marketingowych za pośrednictwem e-mail lub telefonu.

2.         Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są na potrzeby wykonania świadczonych przez niego usług, w szczególności dla celu realizacji zakupów (składania zamówień) oraz czynności poprzedzających zakup, jak założenie konta klienta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3.         Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są również w celu realizacji zgłoszonych przez nich reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym udostępniane producentowi, autoryzowanym serwisom oraz firmie świadczącej usługę serwisowania (w przypadku wykupienia dodatkowego pakietu serwisowego).

4.         Dane osobowe Użytkowników są również przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) dla celu:

a)       udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Użytkownikiem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;

b)      przeprowadzania badania opinii Klienta, w szczególności na podstawie udzielonych w ankiecie odpowiedzi, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;

c)       dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;

5.         Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Administratora również celem wypełniania ciążących na nim obowiązków prawnych, w tym tych wynikających z przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych (art. 6 ust 1 lit. c RODO).

6.     Jeżeli Użytkownik wyrazi na to zgodę, jego dane osobowe mogą być ponadto przetwarzane w celach marketingu usług własnych Administratora, w tym w celu przesłania klientowi biuletynów informacyjnych oraz informacji marketingowych, jak również przygotowania oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje.

7.         Dane osobowe mogą być również przekazane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) oraz celem wypełnienia ciążących na Administratorze prawnych obowiązków. W szczególności dane te mogą zostać przekazane:

a)       podmiotom świadczącym usługi prawne w celu dochodzenia roszczeń Administratora lub ochrony przed ewentualnymi roszczeniami Użytkowników (patrz pkt 4 lit. c);

b)      podmiotom świadczącym usługi księgowe celem wypełnienia obowiązków podatkowych oraz tych wynikających z przepisów o rachunkowości (patrz pkt 5);

c)       podmiotom świadczącym usługi w zakresie badania opinii klienta (patrz pkt 4 lit.b).

8.     W razie zakupu szkolenia, Usługodawca (Administrator) udostępnia w koniecznym zakresie dane osobowe Usługobiorcy (patrz regulamin definicje) podmiotom współpracującym z Usługodawcą lub świadczącym usługi na rzecz Usługodawcy w związku ze szkoleniem.

9.         Podmioty zewnętrzne, wymienione powyżej w pkt 7 i 8 przetwarzają dane osobowe Użytkowników na podstawie umów zawartych z administratorem i wyłącznie zgodnie z jego poleceniami.

10.     W razie skorzystania z płatności elektronicznych, Administrator udostępnia w koniecznym zakresie dane osobowe Usługobiorcy podmiotom świadczącym usługi płatności elektronicznej zobowiązanym do zachowania tajemnicy bankowej.

11.     Dane osobowe Użytkowników, celem wykonania świadczonych przez Administratora usług mogą być również przekazane podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie działające na podstawie prawa pocztowego, a co za tym idzie zobowiązane do zachowania tajemnicy pocztowej, wobec których nie powstaje obowiązek zawierania umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

12.     Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, Twitter).  Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności Administratora oraz promowaniu różnego rodzaju wydarzeń, usług oraz produktów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki.

13.     Dane osobowe Użytkowników mogą być również udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa.  

14.     W oparciu o dane osobowe Administrator nie podejmuje i nie będzie podejmował wobec Użytkowników zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

IV.   OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

1.       Dane osobowe zebrane w celu założenia konta Użytkownika lub realizacji zakupów - składania zamówień, przetwarzane będą przez okres realizacji zakupów i funkcjonowania konta.

2.       Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

3.       Dane osobowe przetwarzane w celu przeprowadzania opinii klienta będą przetwarzane w czasie trwania prowadzonego badania, w tym analizy jego wyników.

4.       Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora jeżeli zostanie do niego zgłoszony sprzeciw wobec tego typu przetwarzania danych. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania.

V.  UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKÓW W ZAKRESIE DANYCH OSOBOWYCH

1.    Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

2.  Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych. Administrator zaprzestanie przetwarzać dane Użytkownika, chyba że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla niego ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są w takim wypadku nadrzędne lub dane Użytkownika będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3.   Użytkownik ma również prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 4.    Z prawa do wycofania zgody, wyrażenia sprzeciwu, oraz innych wyżej wymienionych Użytkownik może skorzystać wysyłając maila na adres biuro@pracowniacaddecor.pl.

 

VI.   ZAPEWNIENIE BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1.         W celu zapewnienia integralności i poufności danych Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i wyłącznie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby uprawnione.

2.         Administrator podejmuje ponadto wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

3.         Administrator prowadzi na bieżąco analizę ryzyka i monitoruje adekwatność stosowanych zabezpieczeń danych do identyfikowanych zagrożeń.

4.         Wszyscy pracownicy i współpracownicy Administratora mający dostęp do danych osobowych Użytkowników są indywidualnie upoważnieni do przetwarzania tych danych oraz pouczeni o spoczywających na nich obowiązkach w zakresie ochrony prywatności.

VII.  PLIKI COOKIES

1.         Administrator wykorzystuje pliki cookies (patrz definicje) przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług, w tym do:

a)       możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie sklepu internetowego,

b)      dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,

c)       do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

2.         Pliki cookies zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika, na którym wyświetlana jest strona internetowa Administratora. Zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3.      Zapisane na urządzeniu Użytkownika pliki cookies pozostają tam przez określony czas. Mogą być przy tym plikami sesyjnymi - są usuwane z przeglądarki po jej zamknięciu lub plikami trwałymi - pozostają zapisane na dłużej, na czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich usunięcia przez użytkownika.

4.         Trwałe pliki cookies umożliwiają dopasowanie prezentowanych na stronie internetowej Administratora treści do preferencji Użytkownika, służą również celom statystycznym, mogą informować np. o tym, które podstrony sklepu internetowego przeglądał Użytkownik.

5.         Przeglądarka automatycznie usuwa te pliki cookies, dla których minął termin ważności. Użytkownik może jednak sam usunąć pliki cookies korzystając z zaawansowanych opcji przeglądarki internetowej, z której korzysta (przykład z przeglądarki Mozilla Firefox). Obsługę tych plików można wyłączyć na stałe w ustawieniach przeglądarki, jednak wówczas niektóre funkcje sklepu internetowego Administratora mogą przestać być dostępne.

6.         Informacje uzyskane dzięki plikom cookies mają anonimowy charakter, a zidentyfikowanie na ich podstawie Użytkownika sklepu internetowego nie jest możliwe. Administrator  nie pobiera w ten sposób żadnych danych osobowych i adresowych Klienta ani żadnych informacji poufnych z jego komputera.

7.     Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

8.         Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies, wejdź na http://www.allaboutcookies.org/.

VIII. ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki poprzez opublikowanie nowej wersji Polityki na stronie internetowej.

close Koszyk
close Koszyk

Zarejestruj konto