Regulamin sklepu internetowego

Pracowni CAD Decor Maciej Dańczura

I. Postanowienia Ogólne:

1. Sklep dostępny jest pod adresem www.pracowniacaddecor.pl oraz prowadzony jest przez Usługodawcę lub na jego zlecenie przez podmioty zewnętrzne.

2. Sklep jest systemem teleinformatycznym umożliwiającym Usługobiorcom zapoznanie się z oferowanymi przez Usługodawcę Towarami i Usługami, w tym z Cenami i dostępnością Towarów i Usług oraz zawieranie Umów.

3. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom narzędzia systemowe umożliwiające skorzystanie ze Sklepu, jak i Usług na zasadach określonych na stronie Sklepu oraz w Regulaminie.

4. Regulamin stanowi integralny załącznik do Umowy.

II. Informacje Ogólne:

1. Adres elektroniczny Sklepu stanowi adres e-mail: biuro@pracowniacaddecor.pl.

2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a) urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet wraz z przeglądarką internetową;

b) aktywne konto poczty e-mail;

c) włączona obsługa plików cookies.

3. Na żądanie Usługobiorcy, Usługodawca udziela informacji o:

a) szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem ze Sklepu i Usług drogą elektroniczną;

b) funkcji i celu oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usługi, wprowadzonych przez Usługodawcę do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca.

III. Definicje:

1. Abonament – odpłatna Usługa oferowana przez Usługodawcę, polegająca na czasowym udostępnieniu Usługobiorcy dostępu do znajdujących się w Sklepie Modeli 3D, Tekstur i Inne Produktów Cyfrowych, na warunkach szczegółowo opisanych na stronie Sklepu.

2. Cena – przez Cenę rozumie się zarówno cenę sprzedaży Towaru, jak i wynagrodzenie za świadczenie Usługi.

3. Komputer – zestawy komputerowe oferowane przez Usługodawcę w Sklepie.

4. Konsument – osoba fizyczna dokonującą zakupów oferowanych przez Usługodawcę Towarów lub Usług niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

5. Konkurs – organizowany doraźnie lub cyklicznie przez Usługodawcę rodzaj przyrzeczenia publicznego skierowanego do Usługobiorców Sklepu.

6. Konto – zbiór informacji oraz danych dotyczących Usługobiorcy, przechowywanych w Sklepie oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, umożliwiające Zamówienie oraz zawieranie Umów.

7. Licencja Programu CAD – indywidualny klucz (numer identyfikacyjny) profesjonalnego  oprogramowania CAD, służącego do projektowania i wizualizacji wnętrz oraz innych czynności związanych z procesem projektowania i wizualizacji wnętrz.

8. Modele 3D, Tekstury i Inne Produkty Cyfrowe – przybierające postać zapisu elektronicznego utwory intelektualne Usługodawcy, służące do wykorzystania przy projektowaniu przy pomocy oferowanych przez Usługobiorcę Programów. 

9. Pakiet – zbiór Modeli 3D, Tekstur i Innych Produktów Cyfrowych, oferowany przez Usługodawcę do łącznej sprzedaży.

10. Polityka Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego Pracownia CAD Decor Maciej Dańczura – integralny załącznik do Regulaminu, szczegółowo regulujący kwestie polityki prywatność i plików cookies Sklepu.

11. Program – programy komputerowe oraz zestawy usług i dodatków pomocnych przy korzystaniu z tych programów komputerowych, których sprzedażą i dystrybucją za pośrednictwem Sklepu trudni się Usługodawca.

12. Rejestracja – proces zakładania Konta odbywający się przy użyciu przygotowanego przez Usługodawcę formularza rejestracji, w którym Usługobiorca podać musi niezbędne dane osobowe i działalności gospodarczej, jeśli ją prowadzi, celem umożliwienia Usługobiorcy dokonywania zakupu Towarów i Usług w Sklepie.

13. Sklep – serwis internetowy prowadzony przez Usługodawcę, dostępny pod adresem elektronicznym www.pracowniacaddecor.pl, za pośrednictwem którego Usługobiorca może uzyskiwać informacje na temat Towarów i Usług oferowanych przez Usługodawcę, jak i dokonywać zakupów tych Towarów i Usług przez Zamówienie i zawarcie Umowy.

14. Towar – rzecz ruchoma oferowana przez Usługodawcę do zakupienia w Sklepie, także w formie cyfrowej, w szczególności Komputer, Program oraz Modele 3D, Tekstury i Inne Produkty Cyfrowe.

15. Umowa – umowa sprzedaży Towaru lub świadczenia Usługi zawierana pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, przez Zamówienie.

16. Usługa – usługa świadczona odpłatnie przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy, nie utrwalona na nośniku danych, w szczególności Warsztaty. Z usługą wiązać się może wydanie utrwalonych lub cyfrowych materiałów szkoleniowych.

17. Usługobiorca – osoba fizyczna lub prawna, która dokonała Rejestracji w Sklepie oraz spełniająca wymogi określone Regulaminem.

18. Usługodawca – Maciej Dańczura, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Pracownia CAD Decor Maciej Dańczura z siedzibą przy ul. Słowackiego 22, 

37-500 Jarosław. NIP: 7921931978, REGON: 180803624.

19. Warsztaty – Uługa polegająca na przeprowadzeniu przez Usługodawcę lub osoby przez niego wyznaczone szkolenia zawodowego, przygotowanego dla osób i podmiotów z branży architektonicznej.

20. Zamówienie – oświadczenie woli Usługobiorcy, składane za pośrednictwem Konta, mające na celu zawarcie Umowy zakupu Towaru lub Usługi oferowanych przez Usługodawcę, na warunkach określonych na stronie Sklepu.

21. Zlecenie wykonania Modelu 3D, Tekstury lub Innego Produktu Cyfrowego – Usługa polegająca na wykonaniu Modelu 3D, Tekstury lub Produktu Cyfrowego na Zamówienie Usługobiorcy w oparciu o dostarczone wytyczne, wzory, opisy, zdjęcia, grafiki lub modele 3D, tekstury lub inne produkty cyfrowe przygotowane przez inne podmioty niż Usługodawca.

22. Aplikacja PRACOWNIA -  Aplikacja Pracownia to osobne oprogramowanie dystrybuowane przez Usługodawcę w formie instalatora automatycznego dla środowiska systemowego Windows. Aplikacja PRACOWNIA jest programem komputerowym udostępnianym Usługobiorcom w celu pośredniczenia w pobieraniu treści ze sklepu. Pobieranie ze sklepu treści takich jak Modele 3D, Tekstury i Inne Produkty Cyfrowe, możliwe jest wyłącznie za pomocą aplikacji PRACOWNIA zainstalowanej przez Usługobiorcę na swoim komputerze.

IV. Zakładanie konta:

1. Usługobiorca zakłada Konto przez Zarejestrowanie się na stronie Sklepu przy pomocy formularza rejestracyjnego, co czego niezbędne jest podanie danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, hasła, adresu-mail, numeru telefonu kontaktowego, adresu zamieszkania, Licencji Programu CAD oraz danych prowadzonej działalności gospodarczej, w tym firmy oraz numeru NIP oraz adresu siedziby prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Założenie Konta jest nieodpłatne.

3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość utworzenia Konta w Sklepie wyłącznie dla osób fizycznych lub prawnych posiadających Licencję Programu CAD.

4. Po Zarejestrowaniu Konta Usługobiorca otrzymuje indywidualny login i hasło, pozwalające mu na dokonywanie zakupów w Sklepie. Login jest personalizowany i powiązany z należącą do Usługobiorcy Licencją Programu CAD.

5. Z jednego Konta korzystać może wyłącznie jeden Usługobiorca, na którego dane osobowe Zarejestrowane zostało Konto.

6. Usługobiorca nie ma prawa udostępniać Konta osobom trzecim.

V. Ogólne zasady zawierania Umów:

1. Zdjęcia, opisy, wizualizacja i inne przedstawienia Towarów i Usług zamieszczone na stronie Sklepu stanowią jedynie materiały poglądowe, które mają na celu umożliwienie Usługobiorcy wyrobienie sobie ogólnego wyobrażenia o właściwościach, wyglądzie, parametrach i cechach Towaru lub Usługi.

2. W szczególności nieznacznie różnić się może wygląd prezentowanych na stronie Sklepu Towarów, co nie dotyczy specyfikacji technicznej.

3. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje zamieszczone na stronie Sklepu poczytuje się za zaproszenie do zawarcia Umowy i nie stanowią one zapewnienia Usługodawcy.

4. Ceny podane na stronie Sklepu są cenami netto i powiększyć je należy każdorazowo o należny podatek VAT, który doliczony zostanie w podsumowaniu Zamówienia.

5. Celem zawarcia Umowy Usługobiorca po zalogowaniu się na Konto składa Zamówienie zakupu Towaru lub Usługi.

6. Do zawarcia Umowy świadczenia Usługi lub Towaru w formie cyfrowej dochodzi w chwili złożenia Zamówienia przez Usługobiorcę.

7. Do zawarcia Umowy sprzedaży Towaru mającego formę materialną lub materialnie utrwaloną dochodzi w chwili potwierdzenia przez Usługodawcę dostępności Zamówionego Towaru.

8. Usługobiorca potwierdza zawarcie Umowy przez zamieszczenie odpowiedniej adnotacji na Koncie Usługobiorcy i przez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przy Rejestracji Konta.

VI. Ogólne zasady wykonywania Umów:

1. Usługobiorca dokonuje zapłaty za zakupione Towary lub Usługi korzystając z jednej z zaproponowanych na stronie Sklepu metod płatności.

2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania pośredników płatności. Usługobiorca dokonuje wyboru metody płatności na własne ryzyko i odpowiedzialność.

3. Usługodawca może wstrzymać się z wykonaniem Umowy do czasu uiszczenia przez Usługobiorcę i zaksięgowania Ceny.

4. Zakup Towaru lub Usługi oznacza pełną akceptację warunków Umowy, w szczególności obowiązek zapłaty Ceny.

5. Z chwilą wydania Towaru przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu przechodzą na Usługobiorcę wszelkie korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia Towaru. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru, powstałe od przyjęcia Towaru przez przewoźnika lub operatora pocztowego aż do wydania Usługobiorcy, jak i za opóźnienie w doręczeniu.

6. Wszelką odpowiedzialność za Towar od chwili jego wydania przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu ponosi odpowiednio przewoźnik lub operator pocztowy, na zasadach przyjętych w swoich umowach, regulaminach i ogólnych warunkach umownych. Usługodawca nie gwarantuje jakości powierzonych usług przewozowych lub pocztowych, wszelkie reklamacje dotyczące transportu Towarów kierować należy bezpośrednio do przewoźnika lub operatora pocztowego.

VII. Komputery:

1. Usługodawca nie jest producentem oferowanych Komputerów a jest jedynie ich dystrybutorem i nie odpowiada za zapewnienia producenta.

2. Szczegółowa specyfikacja Komputerów znajduje się na stronie Sklepu.

3. Specyfikacja Komputerów stanowi autorski wzór racjonalizatorski Usługodawcy skierowany do Usługobiorców a postanowienia niniejszego Regulaminu, w zakresie dotyczącym Komputerów, stanowią regulamin racjonalizacji. 

4. Usługobiorca dokonując Zamówienia akceptuje w pełni specyfikację techniczną Komputera.

5. Wydanie Komputera następuje, wedle wyboru Usługobiorcy, za pośrednictwem oferowanego na stronie Sklepu przewoźnika lub operatora pocztowego, osobiście w siedzibie Usługobiorcy lub w inny sposób uzgodniony indywidualnie z Usługobiorcą, jeżeli taką możliwość przewidzi Usługodawca na stronie Sklepu.

6. Przed wydaniem Komputera, Usługodawca wykonuje pełną dokumentację fotograficzną z pakowania i zabezpieczenia Towaru przed wydaniem go przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu.

VIII. Programy:

1. Usługodawca nie jest producentem oferowanych Programów a jest jedynie ich dystrybutorem i nie odpowiada za zapewnienia producenta.

2. Usługodawca oferuje sprzedaż Programów zgodnie z zaleceniami producenta, w formie i na warunkach przez niego wymaganych.

3. Usługodawca dopuszcza sprzedaż Programów bez Rejestracji, na zasadach opisanych na stronie Sklepu.

4. Zasady korzystania z Programu określają właściwe warunki licencyjne ustalone przez producenta Programu.

5. Wydanie Programu następuje wedle wyboru Usługobiorcy, spośród form oferowanych na stronie Sklepu, za pośrednictwem wybranego przewoźnika lub operatora pocztowego, w terminie 5 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy.

IX. Warsztaty:

1. Warsztaty prowadzone są w trybie stacjonarnym oraz on-line na platformie udostępnionej na stronie Sklepu.

2. Usługobiorca po zakupie Warsztatów stacjonarnych otrzyma na podany przy Rejestracji Konta adres e-mail szczegółowe informacje dotyczące miejsca, terminu oraz pozostałych informacji na temat Warsztatów.

3. O ile przewidywać to będzie oferta Warsztatu na stronie Sklepu, Usługobiorcy umożliwiona zostanie, za pośrednictwem współpracującego z Usługodawcą serwisu internetowego służącego do rezerwacji zakwaterowania online, rezerwacja noclegu oraz miejsca parkingowego w miejscu, w którym odbywać się będą Warsztaty. Usługobiorca zgadza się na udostępnienie współpracującemu z Usługodawcą serwisowi internetowemu wszelkich danych koniecznych do dokonania rezerwacji. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i jakość usługi pośredników.

4. Usługobiorca po zakupie Warsztatów on-line otrzyma na stronie Sklepu dostęp do wykupionych Warsztatów lub wiadomość e-mail z linkiem do platformy szkoleniowej, loginem i hasłem lub w inny sposób opisany na stronie Sklepu. 

5. Jeżeli wraz z zakupem Warsztatów wiąże się wydanie materiałów szkoleniowych, wydane one zostaną:

a) w przypadku Warsztatów stacjonarnych – w dniu Warsztatów na utrwalonym nośniku danych;

b) w przypadku Warsztatów on-line – niezwłocznie po zawarciu Umowy w formie elektronicznej, udostępnionej Usługobiorcy na stronie Sklepu, w formie linku do pobrania, wiadomości e-mail lub inny sposób opisany na stronie Sklepu, chyba że Usługodawca na stronie Sklepu zastrzeże inny termin.

6. Usługobiorca wyraża zgodę na wydanie materiałów szkoleniowych przed rozpoczęciem Warsztatów.

7. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany terminu lub miejsca Warsztatów z ważnych powodów, w szczególności od niego niezależnych. Usługodawca powiadomi Usługobiorcę o zmianie terminu jak i prześle informacje dotyczące miejsca oraz pozostałe informacje na temat Warsztatów na podany przy Rejestracji Konta adres e-mail.

8. Zmiana terminu Warsztatów nie będzie stanowić podstawy do wypowiedzenia, odstąpienia lub rozwiązania Umowy na jakiejkolwiek podstawie prawej.

9. Usługobiorca zobowiązany jest przestrzegać wszelkich wymogów prawnych, nałożonych na uczestnika oraz respektować wymogi nałożone na organizatora Warsztatów, obowiązujące w dniu Warsztatów, dotyczy to w szczególności wymogów przeciwepidemicznych i sanitarnych, w tym wymaganych prawem szczepień i ich poświadczeń oraz innych sposobów zapobiegania rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, jak np. maseczki, rękawiczki itp.

10. Niespełnianie przez Usługobiorcę ww. wymogów w dniu Warsztatów skutkować będzie niedopuszczeniem do Warsztatów bez możliwości domagania się zwrotu uiszczonej Ceny. Usługobiorca potwierdza, że świadomy jest tego, że w dniu zawarcia Umowy ww. wymogi odbiegać mogą od tych w dniu Warsztatów i w tym zakresie zawiera Umowę na własne ryzyko i odpowiedzialność.

11. Usługobiorca nie jest uprawniony do utrwalania lub rozprzestrzeniania Warsztatów za pomocą jakichkolwiek środków, metod, czy urządzeń elektronicznych, analogowych i innych, jak telefony, kamery, komputery, dyktafony i inne. W szczególności nie jest uprawniony do zapisywania nagrań audio lub wideo Warsztatów, jak i udostępniania Warsztatów na żywo za pośrednictwem platform streamingowych i podobnych.

12. Usługobiorca uprawniony jest do sporządzania własnych notatek z Warsztatów, wyłącznie na własny użytek, nie jest uprawniony jednak do ich rozprzestrzeniania.

13. Ilekroć w niniejszym punkcie mowa jest o Usługobiorcy, prawa i obowiązki go dotyczące stosuje się odpowiednio do osoby oddelegowanej przez Usługobiorcę do Warsztatów. Usługobiorca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby oddelegowanej przez siebie do Warsztatów, na zasadzie gwaranta.

X. Modele 3D, Tekstury i Inne Treści Cyfrowe:

1. Modele 3D, Tekstury i Inne Treści Cyfrowe stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i chronione są prawem autorskim oraz stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2021.1062 t.j. z późn. zm.). Wszelkie prawa nieprzyznane Usługobiorcy wprost z Umowy lub Regulaminu są zastrzeżone dla Usługodawcy.

2. Wszystkie Modele 3D, Tekstury i Inne Treści Cyfrowe opracowane i wykonane zostały przez Usługodawcę lub na jego rzecz przez podmioty trzecie działające pod jego kierownictwem, nadzorem lub wytycznymi.

3. Modele 3D, Tekstury i Inne Treści Cyfrowe sprzedawane są przez Usługodawcę w formie Pakietów i/lub osobno, na sztuki.

4. Wydanie Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych następuje niezwłocznie po zawarciu Umowy w formie udostępnienia Usługobiorcy wymienionych treści na stronie Sklepu, w formie aktywowania dostępu poprzez Aplikację PRACOWNIA lub inny sposób opisany na stronie Sklepu.

5. Wydanie Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych w ww. opisanej formie równoznaczne jest z ich przyjęciem przez Usługobiorcę.

6. Usługodawca nie odpowiada za to, czy i w jaki sposób Usługobiorca utrwalił przekazane mu Modele 3D, Tekstury i Inne Treści Cyfrowe.

7. Usługobiorca uprawniony jest do korzystania z zakupionych przez siebie Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych, także w celach zarobkowych w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą lub zawodową, na następujących warunkach:

a) Usługobiorca ma prawo do korzystania, zwielokrotniania, modyfikowania i opracowywania zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych wyłącznie na własny użytek, w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową oraz wyłącznie w związku z posiadaną i podaną przy Rejestracji Konta Licencji Programu CAD;

b) Prawo do korzystania, zwielokrotniania, modyfikowania i opracowywania zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych udzielane jest nie na wyłączność;

c)  i nie jest ograniczone w czasie, lecz wyłącznie w ramach wykorzystywania podanej przy Rejestracji Konata Licencji Programu CAD;

d) Usługobiorca nie ma prawa oznaczać zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych jako własne, nawet po ich zmodyfikowaniu czy opracowaniu;

e) Usługobiorca nie ma prawa do dalszego zbywania, przenoszenia lub rozpowszechniania publicznie na serwisach lub platformach internetowych – odpłatnie lub nieodpłatnie – zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści cyfrowych na rzecz jakichkolwiek podmiotów trzecich, nawet jeśli z nim współpracuje lub jest przez nie zatrudniony;

f) Usługobiorca posiadający więcej niż jedną Licencję Programu CAD uprawniony będzie do zakupu kolejnych Pakietów/Dostępów z rabatem zgodnie z aktualną na dany dzień ofertą na stronie Sklepu;

g) Usługobiorca nie jest zobowiązany do wskazywania Usługodawcy, jako ich autora, przy wykorzystaniu zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych, pod warunkiem, że te stanowią one jedynie element większej całości, przygotowanej autorsko przez Usługobiorcę;

h) Usługobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty dodatkowej Ceny z tytułu wykorzystywania przez siebie zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych o ile czyni to zgodnie z Umową i Regulaminem;

i) Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania z Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Umowy i Regulaminu a także dobrymi obyczajami w sposób niegodzący w dobre imię i wizerunek Usługodawcy.

8. Wszystkie zakupione Modele 3D, Tekstury i Inne Treści Cyfrowe przypisane zostają do numeru Licencji Programu CAD Usługobiorcy. Usługobiorca uprawniony jest do sprzedaży zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych wyłącznie wraz z odsprzedażą należącej do niego Licencji Programu CAD.

9. W razie jakichkolwiek wątpliwości, postanowienia niniejszego punktu Regulaminu interpretuje się w ten sposób, że wolą Usługodawcy jest zachowanie dla siebie wyłącznych praw do dalszej sprzedaży, dystrybucji i osiągania korzyści majątkowych od osób trzecich z wytworzonych przez siebie lub na swoje zlecenie Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych. Usługobiorca ma zaś prawo korzystać z zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych wyłącznie w związku z indywidualnie prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, bez prawa dalszego rozprzestrzeniania z wyjątkiem prezentacji własnych autorskich projektów architektonicznych, stworzonych z wykorzystaniem zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych przy użyciu Licencji Programu CAD podanej przy Rejestracji Konta.

XI. Zlecenie Wykonania Modelu 3D, Tekstury lub Innego Produktu Cyfrowego:

1. Usługobiorca może Zamówić u Usługodawcy Wykonanie Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych:

a) w oparciu o przekazane przez siebie wytyczne, wzory, opisy, zdjęcia lub grafiki, w szczególności przez wskazanie konkretnego produktu występującego w ofercie innych producentów lub dostawców, możliwych do wykorzystania podczas projektowania w systemie oprogramowania CAD;

b) w oparciu o przesłane przez Usługobiorcę modele 3D, tekstury lub inne produkty cyfrowe przygotowane przez inne podmioty niż Usługodawca, celem ich przystosowania do poprawnej i funkcjonalnej implementacji w systemie oprogramowana CAD;

2. Modele 3D, Tekstury i Inne Treści Cyfrowe Wykonane na Zamówienie Usługobiorcy stanowią wyłączną własność intelektualną Usługodawcy i chronione są prawem autorskim oraz stanowią utwory będące inspiracją, adaptacją bądź opracowaniem utworów pierwotnych w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U.2021.1062 t.j. z późn. zm.). Wszelkie prawa nieprzyznane Usługobiorcy wprost z Umowy lub Regulaminu są zastrzeżone dla Usługodawcy.

3. Usługobiorca zobowiązuje się wraz z przekazaniem modeli 3D, tekstur lub innych produktów cyfrowych przygotowanych przez inne osoby niż Usługodawca do przekazania wszelkich znanych mu informacji na temat autora przekazanych modeli 3D, tekstur lub innych produktów cyfrowych.

4. Usługobiorca zastrzega sobie prawo do odmowy Wykonania Modeli 3D, Tekstur lub innych Produktów Cyfrowych w oparciu o Zlecenie Wykonania Modelu 3D, Tekstury lub Innego Produktu Cyfrowego, w szczególności, gdy:

a) właściciel lub podmiot uprawniony do dysponowania prawami autorskimi produktu nie wyrazi zgody na opracowanie swojej własności intelektualnej w formie Modelu 3D, Tekstur lub Innego Produktu Cyfrowego z wykorzystaniem do celów komercyjnych przez Usługodawcę;

b) przesłany przez Usługobiorcę model 3D, tekstura lub inny produkt cyfrowy będzie uszkodzony lub z innych przyczyn niesprawny w stopniu uniemożliwiającym opracowanie Modelu 3D, Tekstury lub Innego Produktu Cyfrowego przez Usługodawcę.

5. Usługobiorca oświadcza, że posiada wszelkie zgody i prawa do przekazania Usługodawcy modeli 3D, tekstur lub innych produktów cyfrowych celem Wykonania Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych, jaki i dalszego korzystania z nich przez Usługodawcę i rozpowszechniania Wykonanych na ich podstawie Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych.

6. Usługobiorca bierze na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu przekazanych Usługodawcy modeli 3D, tektur lub innych produktów cyfrowych w zakresie ochrony praw autorskich twórcy przekazanych modeli 3D, tekstur lub innych produktów cyfrowych; odpowiedzialność obejmuje w szczególności prawo żądania regresu wszelkich poniesionych przez Usługodawcę kosztów związanych z naruszeniem praw autorskich twórcy przekazanych przez Usługobiorcę modeli 3D, tekstur lub innych produktów cyfrowych.

7. Usługobiorca wyraża nieodwołalną zgodę na wykorzystanie przez Usługodawcę Wykonanych na podstawie Zlecenia Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych w Sklepie i dalszą sprzedaż Wykonanych na Zlecenie Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych bez prawa do wynagrodzenia. 

8. Usługobiorca Zlecając Wykonanie Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych wyraża zgodę na anonimizację swoich danych osobowych przy wykorzystaniu Wykonanych przez Usługobiorcę Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych celem ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonego przez Usługodawcę Sklepu. 

9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym punkcie regulaminu stosuje się odpowiednio postanowienia punktu dotyczącego Modeli 3D, Tekstur i Innych Produktów Cyfrowych; w szczególności dotyczące zakazu dalszego rozpowszechniania Modeli 3D, Tekstur lub Innych Produktów Cyfrowych przez Usługobiorcę łącznie z odpowiedzialnością w razie naruszenia zakazu zbywania, przenoszenia lub rozpowszechniania Modeli 3D, Tekstur i Innych Produktów Cyfrowych, o których mowa w punkcie o Obowiązkach i Odpowiedzialności Stron.

XII. Abonament:

1. Usługodawca prowadzi sprzedaż Modeli 3D, Tektur i Innych Treści Cyfrowych także w formie Abonamentu/Dostępu ograniczonego czasowo.

2. Usługobiorca po zakupie Abonamentu uzyskuje dostęp do zakupionej zawartości Sklepu, zgodnie z ofertą, przez czas trwania Abonamentu.

3. Strony nie przewidują możliwości wypowiedzenia Abonamentu przed zakończeniem umówionego okresu jego trwania.

4. Rezygnacja, zaprzestanie lub inne wycofanie się przez Usługobiorcę z korzystania z Abonamentu nie uprawnia go do żądania zwrotu jakiejkolwiek części umówionej Ceny.

5. Czasowy brak dostępu do Modeli 3D, tekstur i Innych Treści Cyfrowych spowodowany okolicznościami niezależnym od Usługodawcy lub w związku z koniecznością przeprowadzenia prac sieciowych lub na serwerze Sklepu nie stanowi podstawy do rozwiązania Umowy lub żądania zwrotu jakiejkolwiek części Ceny.

6. Usługobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Usługodawcy w przypadku niewykorzystania zakupionego abonamentu w terminie jego ważności.

7. Szczegóły oferty sprzedaży Modeli 3D, Tektur i Innych Treści Cyfrowych w formie Abonamentu opisane są szczegółowo na stronie Sklepu.

8. Do sprzedaży Modeli 3D, tektur i Innych Treści Cyfrowych w formie Abonamentu odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu dotyczące sprzedaży Usług w formie Pakietu z uwzględnieniem specyfiki i charakteru sprzedaży w formie Abonamentu.

9. Aktualna oferta Sklepu przewiduje również sprzedaż Modeli 3D, tektur i Innych Treści Cyfrowych poza Abonamentem, w formie tradycyjnej polegającej na zakupie przez Usługobiorcę wyłącznie wybranych przez siebie pojedynczych elementów oraz dokonanie za nie zapłaty.

XIII. Obowiązki i Odpowiedzialność Stron:

1. Usługobiorca jest zobowiązany do:

a) korzystania ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowanie;

b) korzystania z zakupionych Usług lub Towarów w sposób zgody z prawem i dobrymi obyczajami;

c) niepodejmowania działań zmierzających do rozsyłania lub umieszczania w Sklepie niezamówionej informacji handlowej, podejmowania czynności mających na celu wejście w posianie informacji prawnie chronionych, których nie jest adresatem;

d) niepodawania danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich;

e) korzystania ze Sklepu oraz zakupionych Usług lub Towarów w sposób zgodny z Umową i Regulaminem.

2. Usługobiorca ponosi odpowiedzialność w związku z nieprzestrzeganiem warunków Umowy lub Regulaminu na zasadach w nich przewidzianych a w zakresie nieuregulowanym Umową lub Regulaminem – na zasadach ogólnych.

3. W razie nieprzestrzegania postanowień Umowy lub Regulaminu Usługodawca uprawniony jest do zamknięcia Konta Usługobiorcy w każdym czasie i bez dodatkowego wzywania do zaniechania naruszeń.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieutrwalenie przez Usługobiorcę zakupionych przez siebie treści cyfrowych.

5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przydatność zakupionych przez Usługobiorcę Towarów lub Usług dla prowadzonej przez niego działalności gospodarczej lub zawodowej, jak i za ich niekompatybilność z infrastrukturą techniczną Usługobiorcy.

6. Zakończenie działalności gospodarczej lub zawodowej Usługobiorcy, jak i zbycie lub utrata Licencji Programu CAD lub jakakolwiek inna przyczyna utraty przydatności zakupionych przez Usługobiorcę Towarów lub Usług nie upoważnia Usługobiorcy do żądania zwrotu Ceny lub przeniesienia zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych.

7. W razie naruszenia przez Usługobiorcę zakazu zbywania, przenoszenia lub rozpowszechniania zakupionych Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych Usługobiorca zapłaci Usługodawcy karę umowną:

a) w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za bezprawnie przeniesioną, zbytą, rozpowszechnioną lub udostępnioną treść cyfrową, chociażby naruszenie dotyczyło jedynie tylko części zakupionego zestawu Modeli 3D, Tekstur i Innych Treści Cyfrowych;

celem uniknięcia wątpliwości: jeżeli naruszenie dotyczy wielu elementów, to Usługobiorca zapłaci tyle kar umownych po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) ile elementów zostało bezprawnie przeniesionych, zbytych, rozpowszechnionych lub udostępnionych, chociażby naruszenia dotyczyły jedynie tylko części tych Pakietów;

b) w kwocie odpowiadającej 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za bezprawne przeniesiony, zbyty, rozpowszechniony lub udostępniony każdy Pakiet, chociażby naruszenie dotyczyło tylko części tego Pakietu – za każdy miesiąc, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do bezprawnego przeniesienia, zbycia, rozpowszechnienia lub udostępnienia Pakietu, aż do usunięcia skutków naruszenia;

celem uniknięcia wątpliwości: jeżeli naruszenie dotyczy wielu Pakietów, to Usługobiorca zapłaci tyle kar umownych po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy miesiąc naruszenia, ile Pakietów zostało bezprawnie przeniesionych, zbytych, rozpowszechnionych lub udostępnionych, chociażby naruszenia dotyczyły jedynie tylko części tych Pakietów; 

celem uniknięcia wątpliwości: celem zamknięcia okresu naliczania niniejszej kary umownej Usługobiorca będzie musiał trwale odwrócić skutki swojego naruszenia, tj. doprowadzić do stanu, w którym Pakiet nie będzie już bezprawnie przeniesiony, zbyty, rozpowszechniony lub udostępniony.

8. W razie naruszenia przez Usługobiorcę zakazu utrwalania Warsztatów, Usługobiorca zapłaci karę umowną:

a) w kwocie 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) za każde bezprawne utrwalone Warsztaty; 

celem uniknięcia wątpliwości: jeżeli naruszenie dotyczy wielu Warsztatów, to Usługobiorca zapłaci tyle kar umownych po 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) ile Warsztatów zostało bezprawnie utrwalonych;

b) w kwocie 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) – za każdy miesiąc, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do bezprawnego utrwalenia i udostępnienia lub rozpowszechnienia Warsztatów; 

celem uniknięcia wątpliwości: jeżeli naruszenie dotyczy wielu Warsztatów, to Usługobiorca zapłaci tyle kar umownych po 10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy miesiąc naruszenia, ile Warsztatów zostało bezprawnie utrwalonych i udostępnionych lub rozpowszechnionych; 

celem uniknięcia wątpliwości: celem zamknięcia okresu naliczania niniejszej kary umownej Usługobiorca będzie musiał trwale odwrócić skutki swojego naruszenia, tj. doprowadzić do stanu, w którym Warsztaty nie będą już bezprawnie utrwalone, rozpowszechnione lub udostępnione.

9. W razie bezprawnego powielenia w dowolnej formie specyfikacji zakupionych Komputerów, jej bezprawne udostępnienie lub rozpowszechnienie, Usługobiorca zapłaci karę umowną:

a) w kwocie 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) za bezprawne powielenie w dowolnej formie specyfikacji zakupionych Komputerów, jej bezprawne udostępnienie lub rozpowszechnienie; 

celem uniknięcia wątpliwości: jeżeli naruszenie dotyczy wielu specyfikacji Komputerów, to Usługobiorca zapłaci tyle kar umownych po 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) ile specyfikacji Komputerów zostało bezprawnie powielonych, udostępnionych lub rozpowszechnionych;

b) w kwocie 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) – za każdy miesiąc, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do bezprawnego powielenia w dowolnej formie specyfikacji zakupionych Komputerów, jej bezprawnego udostępnienia lub rozpowszechnienia; 

celem uniknięcia wątpliwości: jeżeli naruszenie dotyczy wielu specyfikacji Komputerów, to Usługobiorca zapłaci tyle kar umownych po 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy miesiąc naruszenia, ile specyfikacji Komputerów zostało bezprawnie powieleniach, udostępnianych lub rozpowszechnionych; 

celem uniknięcia wątpliwości: celem zamknięcia okresu naliczania niniejszej kary umownej Usługobiorca będzie musiał trwale odwrócić skutki swojego naruszenia, tj. doprowadzić do stanu, w którym specyfikacja Komputera nie będzie już bezprawnie powielona, udostępniona lub rozpowszechniona.

10. Kary umowne łączą się.

11. Wymagalność kary umownej następuje już w dniu ziszczenia się przesłanek warunkujących każdą z nich z osoba bez potrzeby odrębnego wzywania do zapłaty.

12. Strony zastrzegają sobie odsetki za opóźnienie w zapłacie kar umownych w wysokości maksymalnych prawem przewidzianych odsetek za opóźnienie.

13. Zapłata kary umownej nie wyklucza dochodzenia naprawienia wynikłej z naruszenia szkody na zasadach ogólnych, jeżeli wysokość tej szkody przenosić będzie wartość zastrzeżonej kary umownej.

14. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu z przyczyn od niego niezależnych.

XIV. Odstąpienie od umowy:

1. Z zastrzeżeniem dalszych postanowień niniejszego punktu, strony nie przewidują możliwości odstąpienia od zawartej Umowy.

2. Możliwość odstąpienia od Umowy przewidziana jest wyłącznie dla Usługobiorców będących Konsumentami, na zasadach przewidzianych w niniejszym punkcie.

3. Możliwość odstąpienia od Umowy nie przysługuje Usługobiorcom niebędącym Konsumentami.

4. Usługobiorca będący Konsumentem uprawniony jest do odstąpienia od Umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy, z zastrzeżeniem dalszych postanowień. 

5. Bieg terminu do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku Umowy, która:

a) obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części;

b) polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy.

6. Usługobiorca będący Konsumentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, przesyłką poleconą na adres siedziby Usługodawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia za pośrednictwem publicznego operatora pocztowego przed upływem terminu.

7. Oświadczenie można złożyć na formularzu znajdującym się na stronie https://www.uokik.gov.pl/wzory_pism.php.

8. Skutki odstąpienia od Umowy:

a) Umowę uważa się za niezawartą;

b) Usługodawca zwróci Usługobiorcy będącemu Konsumentem, w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów powstałych w wyniku wyboru przez Konsumenta innego niż najtańszy oferowany przez Usługodawcę sposób dostawy;

c) Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument zgodzi się na inny, proponowany przez Usługodawcę sposób zwrotu.

9. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przez Usługobiorcę będącego Konsumentem zostaje wyłączone, jeżeli:

a) Usługodawca wykonał usługę przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

b) Cena zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Usługodawca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

c) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczona w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f) przedmiotem świadczenia są Programy dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g) przedmiotem świadczenia są treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym.

10. Usługobiorca będący Konsumentem wyraża zgodę na wykonanie przez Usługodawcę usługi przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy i potwierdza, że został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od Umowy.

11. Usługobiorca będący Konsumentem potwierdza, że został poinformowany o prawie do odstąpienia od Umowy.

XV. Reklamacja i gwarancja

1. Strony wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu rękojmi.

2. Za wady Towarów odpowiedzialność ponoszą producenci, na zasadach przez nich przyjętych. Usługodawca ponosi jedynie odpowiedzialność w zakresie związanym z dystrybucją Towarów.

3. Reklamacje Usługobiorca składać może bezpośrednio do producentów, na zasadach przez nich przyjętych.

4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie Umowy ze strony podmiotów trzecich, świadczących na jego rzecz w związku ze świadczonymi Usługami, w szczególności Warsztatami.

5. Reklamacje związane z dystrybucją Towarów, za które odpowiedzialność ponosi Usługodawca, składane mogą być wyłącznie przesyłką pocztową poleconą na adres siedziby Usługodawcy.

6. Usługodawca rozpoznaje w terminie do 30 dni od dnia otrzymania reklamacji lub – jeżeli z reklamacją związane jest przekazanie Towaru – od dnia otrzymania Towaru w sposób umożliwiający Usługodawcy zbadanie powoływanych w reklamacji wad Towaru wynikłych z dystrybucji.

XVI. Dane Osobowe:

1. Administratorem danych osobowych Klienta zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Usługodawca.

2. Wszelkie dane osobowe zbierane są wyłącznie do realizacji Umów oraz celem prawidłowego funkcjonowania Konta i Sklepu, a jeżeli Usługobiorca wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, podanie niepełnych danych przez Usługobiorcę uniemożliwi jednak zawarcie Umowy.

4. Usługobiorca zobowiązany jest podać dane zgodne z prawdą.

5. W razie usunięcia Konta, dane osobowe przechowywane i przetwarzane będą do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia ewentualnych roszczeń lub uprawnień wynikających z zawartych Umów i Rejestracji a także innych przepisów prawa, w szczególności dotyczących przechowywania dokumentów księgowych.

6. Dane osobowe Usługobiorcy przechowywane i przetwarzane będą zgodnie z Polityką Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego pracownia CAD Decor Maciej Dańczura, która stanowi integralny załącznik do niniejszego Regulaminu.

XVII. Pozasądowe metody rozwiązywania sporów

1. Wszelkie spory, powstałe na gruncie zawieranych Umów i w związku z funkcjonowaniem Sklepu, w pierwszej kolejności rozwiązywane będą polubownie.

2. Szczegółowe informacje dotyczące skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych metod rozwiązywania sporów znajdują się pod adresami:

a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;

b) http://www.uokik.gov/sprawy_indywidualne.php;

c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php;

d) http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

3. W razie niepowodzenia pozasądowej próby rozwiązania sporu, spory powstałe na gruncie zawieranych Umów i w związku z funkcjonowaniem Sklepu, rozpoznawał będzie Sąd właściwy dla każdoczesnej siedziby Usługodawcy. 

XVIII. Konkursy:

1. Usługodawca przewiduje możliwość organizowania konkursów skierowanych do Usługobiorców.

2. Każdoczesny Konkurs uregulowany zostanie odrębnym regulaminem, który zamieszony zostanie na stronie Sklepu.

3. Usługobiorca zgadza się na informowanie go o planowanych przez Usługodawcę Konkursach.

XIX. Postanowienia końcowe

1. Regulamin oraz Polityka Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego Pracownia CAD Decor Maciej Dańczura są dostępne na stronie internetowej Sklepu, także w formie nieodpłatnych i możliwych do zapisania plików PDF.

2. Usługobiorca potwierdza, że udostępniono mu Regulamin i zapoznał się z nim oraz stanowiącą integralny załącznik do Regulaminu – Polityką Prywatności i Cookies Sklepu Internetowego Pracownia CAD Decor Maciej Dańczura.

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, w szczególności z powodu zmiany przepisów prawa, zmiany sposobu płatności, dostaw, rodzaju Usług i Towarów.

close Koszyk
close Koszyk

Zarejestruj konto